DJC
(S) Em chia sẻ hiệu quả

(S) Em chia sẻ hiệu quả

  • Học sinh tiểu học

  • Phụ huynh, giáo viên

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
6-12 chia sẻ hiệu quả tiền

    Chia sẻ đem đến sự hạnh phúc. Hãy chia sẻ và lan tỏa sự tử tế, lòng bao dung, năng lượng sống tích cực đến với tất cả mọi người xung quanh bạn, tới thế giới - nơi bạn đang sống nhé!

  • Chia sẻ là trao đi những đồng tiền hạnh phúc

  • Hiệu ứng lan tỏa

  • Chia sẻ mang lại hạnh phúc

  • Các hoạt động chia sẻ

  • Các hình thức chia sẻ khác

  • Tổng kết