DJC
(R) Thiên tài của những đối nghịch

(R) Thiên tài của những đối nghịch

  • Nhà lãnh đạo

  • Nhà quản lý

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 31/12/2022
Thành viên 1
18-50 Thiên Tài Của Những Đối Nghịch

      Thiên tài của những đối nghịch cho người đọc thấy rõ tiềm năng trong sự hợp tác giữa các tính cách tưởng chừng đối nghịch của người hướng ngoại và người hướng nội. Cuốn sách này sắp xếp năm bước cơ bản có thể chuyển biến một thương vụ khó có thể xảy ra trở nên thành công ngoài mong đợi.