DJC
(R) Tâm hồn không giới hạn

(R) Tâm hồn không giới hạn

  • Cá nhân cần xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực

  • Cá nhân muốn khám phá thêm về thuyết duy linh

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Tâm Hồn Không Giới Hạn

     Tâm hồn không giới hạn viết về chính bạn: cảm xúc, suy nghĩ và nhận thức của bạn. Bằng việc đào sâu những khía cạnh tâm hồn, cuốn sách giải thích làm thế nào bạn có thể định hướng tâm trí của bạn, liên hệ với bản thân và làm chủ chính mình để hoàn toàn đạt được sự thấu hiểu.