DJC
(R) Sức mạnh của toàn tâm toàn ý

(R) Sức mạnh của toàn tâm toàn ý

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/08/2022
Thành viên 1
18-50 Sức mạnh của toàn tâm toàn ý

    Bạn đã bao giờ đạt kết quả tốt hay tốt hơn mong đợi khi chỉ dành 50% "công lực & sự tập trung"? Chắc chắn câu trả lời là không vì bạn chưa toàn tâm toàn ý với việc bạn đang làm, sức mạnh không thể hội tụ!