DJC
(R) Làm thế nào để tự tin và có tiếng nói trong giao tiếp

(R) Làm thế nào để tự tin và có tiếng nói trong giao tiếp

  • Những người muốn tạo thêm nhiều mối quan hệ mới

  • Những người muốn thuyết phục và gây ảnh hưởng đến người khác

  • Nhân viên, giáo viên, quản lý…, tất cả những người thường xuyên phải giao tiếp với người khác

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Làm thế nào để tự tin và có tiếng nói trong giao tiếp

    Triệu người giao tiếp nhưng bao nhiêu người thực sự kết nối? Giao tiếp không khó nhưng để giao tiếp tự tin và để tiếng nói có trọng lượng là cả một nghệ thuật! Vậy "Làm thế nào để có tự tin và có tiếng nói trong giao tiếp."? Hãy lắng nghe chia sẻ của Les Giblin qua bản tóm tắt sách của Thư viện 100 năm bạn nhé!