DJC
(R) Điều khiển tâm lý học

(R) Điều khiển tâm lý học

  • Học sinh, sinh viên

  • Vận động viên

  • Doanh nhân

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Bên trong đầu bạn là một cơ chế thành công tự động đang tìm cách để đạt được mục tiêu. Vai trò của bạn trong quá trình này là sử dụng ý thức để lựa chọn những mục tiêu bạn đặt ra và sau đó bạn sẽ để cho cơ chế thành công tự động thực hiện điều này. Việc bạn cần làm đầu tiên là khám phá cơ chế thành công bên trong con người mình. Tác phẩm “Điều khiển tâm lý học” sẽ chỉ cho bạn cách hiện thực hóa điều đó!