DJC
(R) Đánh cắp ý tưởng

(R) Đánh cắp ý tưởng

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người làm về lĩnh vực marketing

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Đánh cắp ý tưởng Sống và Lãnh Đạo

Bạn đang bí ý tưởng để tiếp thị sản phẩm? Những ý tưởng độc đáo, hữu ích và thực tế mà bạn có thể áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả trong chiến lược Marketing, xây dựng thương hiệu và kinh doanh sẽ được bật mí trong bản tóm tắt “Đánh cắp ý tưởng” của Steve Cone.