DJC
(R) Bàn về tự do

(R) Bàn về tự do

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Bàn về tự do 18-50

“Không có gì quý hơn độc lập tự do” đó là chân lý mà Hồ Chủ Tịch đã để lại và được khắc ghi trong lòng mỗi người dân Việt. Và điều này không chỉ đúng với chúng ta mà còn đúng trên toàn thế giới, vậy hãy xem “Bàn về tự do” có điểm gì nổi bật, có điểm gì khác biệt với chân lý mà chúng ta đã biết?