DJC
(E) Xây dựng một xã hội bình đẳng giới

(E) Xây dựng một xã hội bình đẳng giới

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh, giáo viên

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 03/11/2022
Thành viên 1
premium 12-18 con trai con gái xã hội bình đẳng

    Bình đẳng giới là một vấn đề không quá mới lạ, nó đã tồn tại và gây nên nhiều tranh cãi trên thế giới, trọng mọi Quốc gia. Ngày nay, cái nhìn về vấn đề bình đẳng giới đã có nhiều thay đổi tích cực, đóng góp những thành quả nhất định đối với sự phát triển chung của toàn xã hội. Hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ của chuyên gia sau đây về bình đẳng giới:

  • Bạo lực trên cơ sở giới

  • Một số câu chuyện trong trường học

  • Tôn trọng sự đa dạng

  • Xây dựng một xã hội bình đẳng giới