DJC
(E) Làm chủ đường huyết chuẩn Hoa Kỳ

(E) Làm chủ đường huyết chuẩn Hoa Kỳ

  • Người bệnh đái tháo đường lâu năm 

  • Người vừa được chẩn đoán mắc đái tháo đường 

  • Có người thân bệnh đái tháo đường

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Làm chủ đường huyết chuẩn Hoa Kỳ 50-100

  • Hiểu về Diab

  • Kiến thức “Làm chủ đường huyết chuẩn Hoa Kỳ”