DJC
(E) Hệ sinh thái học tập (5)

(E) Hệ sinh thái học tập (5)

  • Người đi làm, quản lý đào tạo 

  • Trường học và doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Qua việc xác định vai trò của “vốn nhân lực” cùng việc nắm bắt xu hướng chuyển dịch trong học tập và đào tạo cũng như xác định con đường hướng tới tổ chức học tập trong tương lai thì cách quản trị tri thức trong doanh nghiệp kết hợp với ứng dụng công nghệ số là những yếu tố căn bản góp phần xây dựng nên hệ sinh thái học tập.

  • Khái niệm hệ sinh thái học tập

  • Xây dựng đội ngũ với kỹ năng cần có trong tương lai

  • Mô hình cấu trúc của bộ phận L&D