DJC
(E) Bóc vỏ hành “tôi” với DJ Model

(E) Bóc vỏ hành “tôi” với DJ Model

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Những cá nhân đang tìm kiếm phương pháp tái thiết kế cuộc đời để sống thành công và hạnh phúc.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 12/04/2022
Thời gian hoàn thành 22 phút
Thành viên 1
18-50 BXCD bóc vỏ hành DJ Model

- Giới thiệu Tác giả

- Giới thiệu Mô hình quản trị cuộc đời DJ Model

- Giới thiệu kết quả Tác giả đã ứng dụng DJ Model tái thiết kế cuộc đời để có được thành công, hạnh phúc và bình an như thế nào.

eBook Bóc vỏ hành "Tôi"