DJC
(E) 30 Bệnh của Nhà quản lý cấp trung

(E) 30 Bệnh của Nhà quản lý cấp trung

  • Quản lý cấp trung và cấp cao

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
30 Bệnh của Nhà quản lý cấp trung Sống và Lãnh Đạo
  • Chất lượng công việc

  • Quản lý nhân viên

  • Giao tiếp công việc

  • Phát triển bản thân