DJC
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5877
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5294
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5131
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4455
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5254
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4994
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5101
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4720
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 6052
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6130
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6683
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5350
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4336
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4896
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4328
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5877
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5294
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5131
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4455
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5254
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4994
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5101
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4720
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 6052
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6130
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6683
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5350
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4336
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4896
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4328
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5877
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5294
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5131
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4455
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5254
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4994
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5101
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4720
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 6052
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6130
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6683
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5350
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4336
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4896
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4328
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5877
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5294
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5131
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4455
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5254
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4994
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5101
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4720
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 6052
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6130
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6683
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5350
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4336
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4896
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4328
Gói Tên tài liệu arrow Tác giả arrow Thể loại arrow Nguồn arrow Ngày XB arrow Lượt xem arrow Đánh giá arrow Thao tác
vip-member (S) Em lễ phép lịch sự Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2021-11-20 04:00:00 5877
vip-member (S) Em lịch sự mượn đồ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 5294
vip-member (S) Em lịch sự trong bữa ăn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 5131
vip-member (S) Em lịch sự nhờ giúp đỡ Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-10 04:00:00 4455
vip-member (S) Em lịch sự đến nhà người khác Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 5254
vip-member (S) Em lịch sự khi có khách đến nhà Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-11 04:00:00 4994
vip-member (S) Em ứng xử khi bị trêu chọc Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 5101
vip-member (S) Em lịch sự nơi công cộng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 4720
vip-member (S) Em lịch sự khi ho, ngáp, hắt hơi Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-09 04:00:00 6052
vip-member (S) Em dành tặng lời khen Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-01-12 04:00:00 6130
vip-member (S) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 6683
vip-member (S) Em lịch sự khi từ chối Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 5350
vip-member (S) Em giao tiếp qua điện thoại Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4336
vip-member (S) Em giao tiếp qua mạng Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-02-17 12:29:08 4896
vip-member (S) Em lịch sự khi đi thang máy Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự Kỹ năng cơ bản Thư viện số 100 năm 2022-03-13 04:00:00 4328

Nhà tài trợ & Đối tác

Banner ngang