DJC

DIAMOND CLUB

TIN MỚI NHẤT CỦA CLUB

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 1

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 1

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

1197 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 2

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 2

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

108 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 3

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 3

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

84 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 4

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 4

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

94 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 5

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 5

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

100 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 6

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 6

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

96 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 7

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 7

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

108 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 8

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 8

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

88 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 9

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 9

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

88 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 10

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 10

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

86 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 11

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 11

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

69 lượt xem

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 12

30 NGÀY CẢI THIỆN SỨC KHỎE CÙNG BATTLE ROPE - NGÀY 12

Battle Rope (dây thừng tập luyện) hiện đang được dùng phổ biến trong việc tập thể lực. Các ngôi sao của giới thể thao như Stephen Curry, Jeremy Lin, v.v. đều có sử dụng loại công cụ này trong chương trình tập luyện của họ bởi vì Battle Rope mang lại

95 lượt xem